DÄCK & FÄLG

DÄCKHOTELL
Vi förvarar dina däck. 

Spar  på egen tid och

förrådsutrymmet!

Försäljning av kvalitetsdäck och fälgar
- kompletta sommar och vinterhjul


Gör det enkelt för dig! Prata med oss när du ska köpa nya däck. Vi jobbar med de flesta ledande märken.

Däckbyte och förvaring
Viktigt att lagra däcken rätt – Däck bör lagras mörkt och utan att exponeras
för hög värme, då åldras de minimalt och behåller väggreppet även inför nästa säsong.
Undvik ytkontakt med bensin, olja, fett, lösningsmedel m.m.
Visste du att även ozon påverkar däcken. Ozon kan läcka från elverktyg, svets, batteriladdare...

             

Vi erbjuder:


•  Däck & Hjulbyte - boka i tid
•  Balansering
•  Förvaring "däckhotell"
•  Försäljning – däck & fälgar

OBS! Vinterdäck måste enl. lag vara på den 1:a december - 31 mars.

Dubbdäck ska bytas till sommardäck senast den 15 april, om det inte är vinterväglag eller risk för vinterväglag. Dubbfria vinterdäck bör vara bytta till sommardäck den 30 april.

Skönt att slippa ha sina smutsiga däck där hemma. Enkelt när ni byter och kollar lufttrycket, då vet jag att allt är OK.
Bara tuta och köra! Kanon!

L. Johansson

Villkor för däckförvaring

1.2   Förvaringen sker på de villkor som anges i detta avtal.

1.3   Med Hjulförvaringstid avses sex månader från däckens och/eller fälgarnas inlämnande eller senaste säsongsskifte.


1. Förvaringsavtalet

1.1    Genom detta avtal åtar sig Recondservice i Kungsbacka AB att för kundens räkning under förvaringstiden förvara aktuella hjul/däck.


2. Förvarade däck/hjul

2.1    Under förvaringstiden tvättar Recondservice i Kungsbacka AB förvarade hjul.

2.2   Under förvaringstiden kontrollerar Recondservice i Kungsbacka AB skick och mönsterdjup.

2.3   Är kunden konsument gäller dessutom Konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) bestämmelser om vad som avses med fel, påföljder vid fel, Kundens rätt att avbeställa förvaringstjänst och Recondservice i Kungsbacka AB:s rätt till ersättning för förluster i anledning därav. Recondservice i Kungsbacka AB:s skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd.

2.4   Recondservice i Kungsbacka AB:s ersättningsskyldighet till kunden på grund av skada omfattar inte i något fall förlust av näringsverksamhet.

2.5   Är kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation.

2.6   Är kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Recondservice i Kungsbacka AB ansvarar för fel, endast om kunden inom skälig tid efter det att hen märkt eller borde märka felet underrättar Recondservice i Kungsbacka AB (Reklamerar). Kundens reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkt när felet upptäcktes. Har förvarningsuppdraget avslutats får kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Recondservice i Kungsbacka AB om att hen vill åberopa dröjsmålet.


3. Betalningsvillkor

3.1    Betalning sker i förskott, kontant alternativt faktura efter sedvanlig kreditkontroll

3.2   Vid dröjsmål med betalning uttas dröjsmålsränta enligt lag. För betalningspåminnelse utgår särskild avgift.


4. Säkerhet m.m. i förvarade däck

4.1   Recondservice i Kungsbacka AB har panträtt i förvarade däck till säkerhet för alla förvaringsavgifter och andra fordringar mot kunden som härrör från detta avtal. Om däcken förkommer eller förstörs har Recondservice i Kungsbacka AB istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller någon annan.

4.2   Är kunden konsument och sen med betalning får Recondservice i Kungsbacka AB hålla kvar däcken/hjulen till dess att Recondservice i Kungsbacka AB fått betalt, eller vid tvist om betalning, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för Recondservice i Kungsbacka AB:s fordran.

4.3   Är kunden konsument och inte har avhämtat däck/hjul innan förvaringstidens utgång gäller beträffande Recondservice i Kungsbacka AB:s rätt att försälja de förvarade hjulen/däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats (SFS 1985:982)

4.4   Är kunden näringsidkare och sen med betalning har Recondservice i Kungsbacka AB rätt att tidigast 30 dagar efter det att underrättelse om hävning sänts till kunden realisera förvarat gods.

4.5   Är kunden näringsidkare och däcken inte har avhämtats innan förvaringstidens utgång tillfaller däcken Recondservice i Kungsbacka AB.


5. Övriga bestämmelser

5.1   Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Recondservice i Kungsbacka AB:s skriftliga medgivande.

5.2   Det åligger kunden att tillse att Recondservice i Kungsbacka AB har aktuella kontaktuppgifter för kallelse till däcksskifte.

5.3.  Recondservice i Kungsbacka AB har alltid rätt att utgå ifrån att inlämnaren – om inte annat särskilt anges på incheckningsblanketten i samband med incheckning – är ägare av de inlämnade hjulen/däcken.

5.4   Om någondera part väsentligt bryter mot något av villkoren i detta avtal har den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbar upphörande.


6. Force Majeure

6.1   Force Majeure i händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Recondservice i Kungsbacka AB:s sida, som gör att Recondservice i Kungsbacka AB ej kan hålla avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Recondservice i Kungsbacka AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.


7. Sekretess & Säkerhet

7.1   När du handlar hos Recondservice i Kungsbacka AB lämnar du personuppgifter, leveransuppgifter samt eventuellt andra uppgifter. Dina uppgifter behövs och används för att vi ska kunna ta emot och behandla er order. Vi kommunicerar i första hand via telefon post och sms. Med uppgifterna kommer automatiserad information om beställning, registrering samt eventuella förmånserbjudanden. Du har som kund alltid rätt att begära ett utdrag av registrerade uppgifter, begära att registrerade uppgifter ändras eller raderas.

7.2   Ni kan alltid kontakta oss via vårt kontaktformulär på hemsidan: www.recondservice.se


8. Försäkring

8.1    Det åligger kunden att hålla däcken försäkrade: Recondservice i Kungsbacka AB har tecknat en försäkring som vid ersättningsbar brand eller inbrottsskada betalar kundens gällande självrisk.